Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Betere aanpak droogte en verdroging in Zuid-Holland noodzakelijk

Den Haag, 15 juni 2020 – De  Partij voor de Dieren in Zuid-Holland dringt bij de provincie aan op een betere aanpak van de verdroging en vraagt wanneer het College gerichte plannen voor een klimaatrobuust waterbeheer gaat presenteren. Het provinciale beleid biedt mogelijkheden om het watergebruik te sturen en de watervoorraden eerlijker te verdelen. De fractie vraagt onder andere hoe de natuur beschermd kan worden tegen de gevolgen van grootschalige wateronttrekking door de industrie en de land- en tuinbouwsector.

Ook in Zuid-Holland slaat de verdroging toe. Na periodes van droogte in de zomer van 2018 en 2019, is het de verwachting dat ook de zomer van 2020 zeer droog zal worden. Het gaat niet alleen om inrichtingsmaatregelen in en nabij natuurgebieden, maar ook om het vasthouden van water in brongebieden, het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden, het verminderen van afwatering en het aanpassen van ontwatering in bebouwd gebied. Ook moet bodemverbetering worden toegepast: meer infiltratie en een groter waterbergend vermogen)..” De Partij voor de Dieren pleit voor het aanleggen van bufferzones rondom natuurgebieden, waar drainage en wateronttrekking verboden is. Daarnaast is waterbezuiniging door zowel particulieren, het bedrijfsleven en de land- en tuinbouwsector noodzakelijk.

Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Hanke Hoogerwerf: “De manier waarop nu in Zuid-Holland met zowel grond- als oppervlaktewater wordt omgegaan is niet langer houdbaar. We raken kostbaar water kwijt, terwijl het doel zou moeten zijn om water zo lang mogelijk vast te houden Daarnaast wordt door de industrie en voor beregening van land- en tuinbouwgebieden zó veel water onttrokken, dat de natuur en particulieren daarvan de dupe zijn.”

Ernstige verdroging kan zelfs leiden tot een golf van uitsterven van diersoorten. Ook drinkwaterbedrijven en de waterschappen hebben inmiddels de noodklok geluid en vragen om een fundamentele hervorming van het waterbeheer. Hoogerwerf: “Nieuwe afspraken tussen Rijk, gemeenten en waterschappen zijn hoogst urgent. Maar de provincie kan eigenstandig ook maatregelen nemen. De provincie verleent bijvoorbeeld de vergunningen voor wateronttrekking voor industrie en bodemenergie. En het ruimtelijk beleid en de landschaps- en natuurontwikkeling bieden mogelijkheden voor het langer vasthouden van water. Wij hopen dat er op korte termijn een crisisaanpak gepresenteerd wordt voordat er onomkeerbare schade optreedt.”

 

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.