Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

College blijft onverminderd inzetten op groei van de stad

Het college van burgemeester en wethouders presenteert een Kadernota voor 2020 waarin vooruit wordt gekeken. De voorstellen van het college staan in het teken van de Groeiagenda, waarbij de ambities voor 2030 de rode draad zijn. Een groeiende stad is een randvoorwaarde voor een sterke toekomst voor Dordrecht en een randvoorwaarde voor een stad die financieel in balans is.

De focus van de Kadernota 2020 ligt op het groeien naar een groene, levendige stad met circa 140.000 veerkrachtige inwoners met een hoger welvaartsniveau en sociaaleconomisch meer in balans. Dat doet het college met een agenda die meelift op het gunstige economisch tij en die gebaseerd is op de mogelijkheden van de stad, met bijvoorbeeld haar aantrekkelijke ligging en kwalitatief hoge voorzieningenniveau.

Het college wil het voordeel uit de jaarrekening 2018 grotendeels inzetten om deze mogelijkheden in 2020 een extra impuls te geven. Met extra budget voor wijkoverstijgende initiatieven van inwoners en ondernemers die Dordrecht nog aantrekkelijker maken. Met extra maatregelen om snel vervuilende hotspots in de stad samen met woningcorporaties, ondernemers, scholen en sociale wijkteams en andere partners schoon te maken én te houden. En met praktische steun aan eenoudergezinnen die leven van de bijstand in de vorm van gesubsidieerde kinderopvang: waarmee we aansturen op een toename van het aantal eenoudergezinnen dat effectief naar een betaalde baan geholpen kan worden.

Doorpakken en scherper kiezen
Oplopende kosten en teruglopende rijksmiddelen op het sociaal domein leiden in het hele land tot aanzienlijke tekorten de komende jaren, en dus ook in Dordrecht. Wethouder Maarten Burggraaf (Financiën): ‘Het financieel perspectief staat al op korte termijn onder druk. Het eindsaldo van de Begroting 2019 gaf voor de jaren 2020 en 2021 nog ruimte. In deze Kadernota is die ruimte niet meer aanwezig door oplopende kosten op onder andere het sociaal domein.’

Het college trekt samen met veel andere gemeenten en de VNG op om deze op termijn onhoudbare situatie te keren. Dit doet het college door een reële bijdrage van het rijk te vragen voor de kosten die de gemeente, veelal op wettelijke basis, moet maken. Daarnaast onderzoekt een regionaal opgezette taskforce waar nog kostenbesparende beleidskeuzes te maken zijn in het sociaal domein. In de Kadernota laat het college de gemeenteraad opties zien die ingezet kunnen worden als deze inspanningen niet toereikend zijn om de Dordtse begroting nu en de komende jaren op orde te houden. Dat betekent dat extra impulsen

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Dordrecht komt in feeststemming

DORDRECHT – Dordrecht komt langzaam in de kerststemming. Maandag werd in de binnenstad begonnen met het ophangen van de groene guirlandes en sfeerverlichting, zoals hier op de Visstraat.

Cultuur

Dansen op het leven bij DOOR

DORDRECHT – Podium DOOR op de Voorstraat 142-144 ontvangt zaterdagavond 19 mei de Amerikaanse band Terror Pigeon.

Actueel

SP-fractie geschokt door oplopende kosten Prins Clausbrug

DORDRECHT – De SP Dordrecht vindt de oplopende kosten voor de Prins Clausbrug, de fietsbrug tussen binnenstad en Stadswerven, onverantwoord en buitensporig.